VIR SOFINANSIRANJA

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

www.program-podezelja.si

INFORMIRANJE IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIH, KI JIH IZVAJAMO NA

KMETIJI IN ZA KATERE PREJEMAMO PODPORO IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014 – 2020

Kmetija ŠAVRIN v okviru programa razvoja podeželja R Slovenije za obdobje 2014 – 2020 izvaja sledeče
aktivnosti:
Naziv aktivnosti: Ekološko kmetovanje (ukrep 11)
Cilji: Spodbuditi kmetijska gospodarstva za izvajanje ekološkega načina kmetovanja
Pričakovani rezultati: Prispevek k zagotavljanju javnih dobrin, predvsem k ohranjanju oziroma izboljševanju
biotske raznovrstnosti, ohranjanju virov pitne vode, rodovitnosti tal, kulturne kmetijske krajine, varovanju
okolja nasploh.

Povzetek:
Podporo iz programa razvoja podeželja za obdobje 2014-2020 prejema za izvajanje ukrepa M11 (podukrep
11.2 – Plačila za ohranitev praks in metod ekološkega kmetovanja):
Glavne aktivnosti: Kmetija se obvezuje, da mora pri izvajanju podukrepa (11.2) ves čas trajanja obveznosti
izvajati podukrepa v skladu s predpisanimi pogoji in zahtevami, opraviti mora program usposabljanja v
obsegu najmanj 6 ur letno, v času trajanja obveznosti mora najmanj enkrat uporabiti storitev svetovanja,
vsako leto mora pridobiti certifikat za ekološko pridelavo ki ga izda organizacija za kontrolo in certificiranje
v skladu z Uredbo 834/2007/ES.
Naziv aktivnosti: Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (ukrep 13)
Cilji: Ohraniti obdelanost kmetijskih zemljišč, ohraniti poseljenosti podeželskih območij in zagotavljati
javne koristi na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD).
Pričakovani rezultati: Plačila OMD bodo prispevala k ohranjanju in spodbujanju sonaravnih sistemov
kmetovanja, ohranjanju kulturne krajine podeželskih območij ter trajnostni rabi kmetijskih zemljišč.

OPERACIJA SADJARSTVO

Operacija »Sadjarstvo« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Namenjena je ohranjanju in
izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal z nadzorovano uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev, prispeva pa tudi k zmanjševanju erozije in izpiranja hranil.
Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (Ukrep M10); Plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih
obveznosti (podukrep M10.1)
V okviru KOPOP kmetija izvaja sledeče aktivnosti:
SAD_VABE: Uporaba feromonskih in lepljivih vab za potrebe spremljanja škodljivih organizmov
V intenzivnih sadovnjakih in oljčnikih se z namenom racionalnejše rabe insekticidov v obdobju od 15.3. do
15.8. tekočega leta glede na pojav posamezne vrste škodljivca uporabljajo feromonske in/ali lepljive plošče,
s katerimi se spremlja številčnost in čas pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva nasadov.
Število potrebnih vab za posamezne sadne vrste je določeno z navodili proizvajalca feromonskih vab in
lepljivih plošč.
Pri izvajanju zahteve se upoštevajo navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.
Zaradi izvajanja te zahteve se število škropljenj z insekticidi iz konvencionalne pridelave v intenzivnih
sadovnjakih in oljčnikih zmanjša za 30 % glede na navodila strokovnih institucij s področja varstva rastlin.
Učinki:
– ugotavljanje številčnosti in časa pojava škodljivcev kot merilo potrebnih ukrepov varstva;
– natančnejša določitev praga škodljivosti in časa tretiranja;
– zmanjšana raba fitofarmacevtskih sredstev – insekticidov.
SAD_EKGN Gnojenje samo z gnojili, ki so dovoljena v ekološki pridelavi
Za talno gnojenje se lahko uporabljajo samo gnojila, ki so dovoljena v ekološki pridelavi v skladu s Prilogo I
Uredbe 889/2008/ES. Z izvajanjem zahteve se izboljša struktura in rodovitnost tal, povečuje odpornost
rastlin pred boleznimi in povečuje nastanek humusa v tleh.
Učinki:
– izboljšana struktura in rodovitnost tal;
– povečanje odpornosti rastlin pred boleznimi;
– povečevanje vsebnosti organske snovi v tleh;
– povečanje mikrobiološke aktivnosti tal.
SAD_POKT: Pokritost tal v medvrstnem prostoru z negovano ledino
Izvajanje zahteve prispeva k obogatitvi tal z organsko snovjo in hranili, povečevanju humusa v tleh in
izboljšanju zračno vodnega režima v tleh. Gre za pokritost tal s koristnimi rastlinami (v čisti setvi ali kot
mešanice).
Zahteva se izvaja v medvrstnem prostoru, ki je pokrit z negovano ledino. Po obiranju se tla v medvrstnem
prostoru obdelajo s podrahljačem, s čimer se razrahlja od strojev zbita tla (kolesnice). V podrahljana tla se
seje različne vrste rastlin, ki se jih, ko dosežejo primerno velikost, zmulči. S tem se tla pognojijo in obogatijo
z organsko snovjo. Močno globoko segajoče korenine izbranih rastlin dobro prerahljajo in prezračijo tudi
globlje plasti tal.
Pokritost tal se izvaja v vsakem drugem medvrstnem prostoru v posameznem letu.

Učinki:
– razvoj koristnih žuželk, čebel in talnih organizmov;
– obogatitev tal z organsko snovjo in hranili;
– izboljšanje zračno vodnega režima v tleh.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htmwww.program-podezelja.si

POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE IZ PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE 2014-2020

OPIS PODPORE
Rok Glavina je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova
podukrepa 6.1 “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete “iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2014/2020″.
Finančno pomoč “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete” je sofinancirana iz Evropskega kmetijska
sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

POVZETEK:
Rok Glavina je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. “Pomoč za zagon dejavnosti za mlade
kmete”. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji
do konca leta 2022. Na kmetiji bo povečal
obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedel inovacije in z naložbami v
osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mladi prevzemnik bo za
primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil
knjigovodstvo na svoje ime.

GLAVNE DEJAVNOSTI:
Kmetija, ki jo je prevzel Rok je usmerjena v ekološko pridelavo oljk in predelavo oljčnega olja. Povečal bo
obseg obdelave kmetijskih zemljišč. Z naložbami v osnovna sredstva bo na kmetiji prispeval k zmanjšanju
vpliva kmetijstva na okolje.

CILJI:
Na kmetiji imajo naslednje cilje:

  • gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega
    gospodarstva
  • z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev; varstvo okolja

  1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA
    GOSPODARSTVA

Rok Glavina je pridobil finančno pomoč s strani EKSRP – Podukrep 4.1 za postavitev novega nasada oljk in
nakup specialne kmetijske mehanizacije – medvrstna rotacijska kosil